Home
Shop
Wishlist0

platné od 1.1.2022

Tyto obchodní podmínky platí pro nákupy v internetovém obchodě provozovaném na internetové adrese eshopstavebnin.cz (dále jen „e-shop ESHOP STAVEBNIN“), uskutečněné po 1.1.2022, přičemž vymezují vzájemná práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího.

Prodávající:
Garderica s.r.o
se sídlem  Sečská 1962/18, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČ: 285 187 13, DIČ CZ28518713, zapsaný C 147485 vedená u Městského soudu v Praze, 20. ledna 2009

Kupující:

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována, mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí ten, kdo uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo (IČO), pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v těchto obchodních podmínkách pro podnikatele.

1. Úvodní ustanovení

Veškeré obchodní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, realizované prostřednictvím e-shopu DŘEVAŘ se řídí těmito obchodními podmínkami. Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří dokument „Podmínky zasílání zboží při nákupu na e-shopu DŘEVAŘ “a dokument „Reklamační řád pro nákup v e-shopu DŘEVAŘ“, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

2. Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů a platnou legislativou České republiky. Při zpracování osobních údajů Kupujícího uplatňujeme následující postupy a mechanismy, protože zabezpečení a ochrana osobních údajů jsou našimi klíčovými prioritami.

 • Vaše osobní údaje vždy zpracováváme pro určitý, jasně a srozumitelně stanovený účel a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování;
 • Vaše osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů, a který zabraňuje neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům;
 • Vždy Vás informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů;
 • V naší společnosti dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům. Veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji klientů, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů;
 • Zpracování osobních údajů v naší společnosti je řízeno metodikou prosazování ochrany osobních údajů. Jsou stanoveny konkrétní kroky a procesy organizačního i technického zabezpečení. Pokyny a postupy ochrany osobních údajů jsou pravidelně aktualizovány a jejich plnění je pod neustálou kontrolou. Při zpracování využíváme bezpečnostní mechanismy zajišťující ochranu osobních údajů na co nejvyšší možné úrovni před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, pozměňováním, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim.
 • Zaměstnanci a osoby, které s osobními údaji pracují v rámci svých pracovních či smluvně daných povinností, jsou vázány mlčenlivostí danou legislativou nebo smluvním vztahem, mlčenlivost trvá i po skončení jejich pracovního nebo smluvního vztahu k nám;

Kupující může svá práva spojená s ochranou osobních údajů uplatnit na adrese eshopstavebnin@seznam.cz

Více informací naleznete na stránce https://eshopstavebnin.cz/prohlaseni-o-ochrane-osobnich-udaju/

3. Sdělení před uzavřením smlouvy

Prodávající sděluje, že:

a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího, prodávající si neúčtuje žádné další poplatky);

b) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány;

c) prodávající neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění;

d) ceny zboží a služeb jsou na e-shopu DŘEVAŘ uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;

e) v případě, že kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, která běží, jde-li o

– kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;

– smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží;

přičemž toto oznámení o odstoupení musí zaslat na adresu sídla prodávajícího;

f) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

– o poskytování služeb, které prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

– o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

– o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele;

– o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;

g) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

h) spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.

4. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

Smlouvu s prodávajícím může kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na stránkách e-shopu ESHOPSTAVEBNIN.cz tím, že učiní objednávku vložením požadovaného zboží do košíku. Než kupující závazně potvrdí svou objednávku, má kupující právo měnit jak zboží, tak způsob jeho dodání a úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva je uzavřena odesláním objednávky pomocí tlačítka „Odeslat objednávku“ kupujícím, po zvolení způsobu jeho dodání a úhrady a přijetím objednávky e-shopem, za případné chyby při přenosu dat nenese prodávající odpovědnost. Uzavření smlouvy prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na kupujícím zadaný kontaktní e-mail.

Kupující může na stránkách e-shopu ESHOPSTAVEBNIN.cz vybírat zboží jak z položek, kde je uvedeno, že jsou skladem („zboží skladem“), tak z položek na objednávku („na objednávku“). U tohoto zboží mu bude na základě zaslané objednávky sdělena očekávaná doba dodání.

Kupující má na výběr z těchto způsobů dodání zakoupeného zboží:

 • osobní odběr v provozovně prodávajícího – zdarma;
 • dodání zboží zásilkovou službou / dopravou ASKO – za úhradu.

Kupující má na výběr z těchto způsobů úhrady objednaného zboží:

 • v hotovosti či platební kartou na provozovně prodávajícího;
 • bankovním převodem na účet prodávajícího na základě vystavené zálohové faktury;
 • platební kartou prostřednictvím internetového platebního portálu.

Aby mohla být objednávka kupujícího prodávajícím akceptována, musí obsahovat všechny nezbytné náležitosti uvedené ve formuláři elektronické objednávky, tj. jméno a příjmení či firmu a adresu trvalého pobytu či sídla kupujícího, popř. adresu dodání zboží pokud je odlišná od shora uvedené, elektronické a telefonické spojení na kupujícího.

Příslušná kupní smlouva na dodání kupujícím objednaného zboží bude uzavřena vždy, jakmile dojde k finálnímu potvrzení obdržené objednávky prodávajícím. O potvrzení či odmítnutí obdržené objednávky je prodávající povinen neprodleně informovat kupujícího elektronickou poštou na kupujícím uvedený kontaktní e-mailovou adresu. Spolu s finálním potvrzením objednávky obdrží kupující e-mailem i zálohovou fakturu, pokud tento způsob placení byl v objednávce zvolen. 

5. Dodací podmínky

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu jím objednané zboží na základě uzavřené kupní smlouvy proti úhradě kupní ceny sjednaným způsobem.

V případě osobního odběru zboží kupujícím, bude mu zboží dle uzavřené kupní smlouvy vydáno ve skladu prodávajícího na provozovně prodávajícího na adrese Dolní Stakory 95 (sklad H.N.P. a.s.), 293 01 Mladá Boleslav, 50.43523° S; 14.96947° V, v otevírací době, a to nejdříve nejbližší následující pracovní den po potvrzení objednávky.

Náklady na dopravu, jejichž výše se může dle konkrétní objednávky lišit (v závislosti na způsobu zvolené dopravy), jsou automaticky připočteny k ceně objednávky v objednávkovém formuláři. U zboží, které je problematické a složité na logistiku, si vyhrazuje prodávající právo na změnu výše ceny dopravy. Změna výše ceny dopravy, může být upravena pouze na základě písemného odsouhlasení ze strany kupujícího. V případě, že upravená výše ceny dopravy není ze strany kupujícího akceptována a kupující oznámí, že za uvedených podmínek již nemá o zboží nadále zájem, bude objednávka ze strany prodávajícího zrušena, o čemž bude kupujícímu zasláno potvrzení.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží prodávanému prostřednictvím e-shopu ESHOPSTAVEBNIN.cz, které se stane vlastnictvím kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny.

Prodávající odevzdá zboží, jakož i doklady, které se ke zboží vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva ke zboží v souladu se smlouvou.

Prodávající splní povinnost odevzdat zboží kupujícímu, umožní-li mu nakládat se zbožím v místě plnění a včas mu to oznámí.

Má-li prodávající zboží odeslat, tak v případě je-li zboží objednáno kupujícím – podnikatelem, považuje se za dodání zboží kupujícímu okamžik jeho předáním dopravci k přepravě pro kupujícího, přičemž umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. V případě je-li zboží objednáno kupujícím – spotřebitelem, považuje se zboží odesílané kupujícímu za dodané až okamžikem jeho předání kupujícímu dopravcem.

Dodá-li prodávající větší množství zboží, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Není-li ujednáno, jak má být zboží zabaleno, zabalí prodávající zboží podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování zboží a jeho ochranu. Stejným způsobem opatří prodávající zboží i pro přepravu. 

Prodávající je oprávněn odstoupit od uzavřené kupní smlouvy v případě, pokud by dodací lhůta pro dodání objednaného zboží, potvrzená dodavatelem, překročila 8 týdnů. Tuto lhůtu lze na žádost kupujícího prodloužit.

6. Přechod nebezpečí škody

Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci, či předáním zboží dopravci v případě zboží objednanému kupujícím – podnikatelem. Týž následek má, nepřevezme-li kupující zboží, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat.

Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.

Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

Prodlením kupujícího s převzetím zboží vzniká prodávajícímu právo zboží po předchozím upozornění kupujícího vhodným způsobem prodat poté, co kupujícímu poskytl dodatečnou přiměřenou náhradní lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li kupující s placením, kterým je předání zboží podmíněno.

7. Cena, kupní cena zboží

Maloobchodní ceny, uváděné v nabídce e-shopu ESHOPSTAVEBNIN.cz včetně DPH, jsou aktuální platné ceny. Ceny může prodávající kdykoliv měnit. Nové ceny jsou platné od okamžiku zveřejnění na stránkách e-shopu ESHOPSTAVEBNIN.cz.

Kupní cena zboží je sjednávána dohodou smluvních stran, která vznikne potvrzením objednávky kupujícího prodávajícím. Kupujícím bude kupní cena zaplacena způsobem, zvoleným v objednávce.

Jako kupní cena při uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednání zboží kupujícím. Tato cena bude uvedena v objednávce a v e-mailu prodávajícího, kterým bude potvrzeno přijetí objednávky zboží. Kupující má možnost se před odesláním objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Slevy a akční ceny jsou platné do vyprodání zásob nebo do další aktualizace nabídky prodávajícího.

8. Používané doklady

 • Elektronická objednávka vyplněná kupujícím na eshopstavebnin.cz,
 • Předběžné potvrzení přijetí objednávky prodávajícím (generované automaticky) odeslané e-mailem kupujícímu,
 • Finální potvrzení objednávky, obsahující potvrzení o dodání objednaného zboží,
 • Zálohová faktura (nedaňový doklad) v relevantních případech, která je současně výzvou k zaplacení kupní ceny,
 • Dodací list,
 • Faktura daňový doklad, obsahující veškeré zákonné náležitosti.

9. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má v souladu s ust. § 1829 a násl. občanského zákoníku, v platném znění, právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží. V takovém případě je kupující povinen vrátit na své náklady pouze nepoškozené zboží, bez známek jeho použití, v původním obalu výrobce, se všemi případnými součástmi a příslušenstvím a s veškerou dokumentací. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží; vykazuje-li dodané zboží vadu, uplatní kupující u prodávajícího reklamaci.

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy musí kupující prodávajícímu doručit do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to buď písemně na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty eshopstavebnin@seznam.cz. Odstoupit od smlouvy lze i prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, uvedeného na internetové adrese eshopstavebnin.cz, jehož obdržení prodávající kupujícímu potvrdí bez zbytečného odkladu.

Před vlastním vrácením zboží je kupující povinen včas telefonicky uvědomit prodávajícího o termínu doručení vráceného zboží na adresu provozovny prodávajícího, a pokud nezaslal prodávajícímu vyplněný vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, současně zaslat prodávajícímu e-mail s uvedením čísla objednávky, faktury a dodacího listu a sdělit číslo účtu, na který chce vrátit uhrazenou kupní cenu. Pokud zboží nebude vráceno osobně, je kupující povinen vrácené zboží zaslat prodávajícímu prostřednictvím třetí osoby výhradně doporučeně a pojištěné; prodávající neručí za jeho případnou ztrátu či poškození. V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen nést přímé náklady spojené s navrácením zboží.

Pokud nebude splněna některá z výše uvedených podmínek pro platné odstoupení od smlouvy, nebude odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím akceptováno, zboží nebude převzato zpět a uhrazená kupní cena nebude vrácena. 

Pokud kupující od smlouvy platně odstoupí, prodávající mu vrátí kupní cenu nejpozději do čtrnácti (14) dnů od doručení oznámení o odstoupení, sníženou o náklady vynaložené prodávajícím v souvislosti s dodáním zboží, které mu kupující neuhradil. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží, které bylo objednáno nebo upraveno speciálně a výslovně pro kupujícího.

10. Odpovědnost za vady

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména odpovídá za to, že dodané zboží:

 • má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží;
 • se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající nebo výrobce uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
 • je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
 • vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Kupující je povinen prohlédnout dodané zboží co nejdříve po převzetí. Zjevné vady zboží je oprávněn reklamovat u prodávajícího ihned, nejpozději do dvou (2) pracovních dnů ode dne převzetí zboží.

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Prodávající odpovídá kupujícímu za vady po dobu dvaceti čtyř (24) měsíců ode dne dodání zboží kupujícímu. U zboží, u kterého jeho výrobce poskytuje záruku po dobu delší anebo kratší než je výše uvedená doba odpovědnosti prodávajícího, platí záruční doba poskytnutá výrobcem. Na zboží, které však bude kupujícím zpracováno nebo upraveno v rámci plnění dodávek realizovaných kupujícím ve vztahu k třetím osobám v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti kupujícího, poskytuje prodávající záruku po dobu šesti (6) měsíců ode dne dodání zboží kupujícímu.

Neoznámí-li kupující zjištěnou vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy v rámci nároků z odpovědnosti za vady.

Kupující nemá právo z odpovědnosti za vady či ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na Kupujícího vnější událost či okolnost, a pokud byla vada způsobena nevhodným užíváním zboží.

Postup a vyřízení reklamací je podrobně upraveno v dokumentu „Reklamační řád“, který je k dispozici na internetové adrese eshopstavebnin.cz.

11. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. 

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek prodávajícího ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i cenu objednaného zboží platnou v den odeslání objednávky (včetně případného přepravného či poštovného), uvedenou v katalogu zboží e-shopu DŘEVAŘ, nebylo-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.

Ve věcech, které neupravují tyto obchodní podmínky, se vztah kupujícího a prodávajícího řídí obecně závaznými právními předpisy, především Občanským zákoníkem v platném znění.

Strany smlouvy se mohou, v případě vzniku sporu ohledně práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, obrátit na Českou obchodní inspekci za účelem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů – ADR. Kontakt: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, internetová adresa: adr.coi.cz

Back to Top
Product has been added to your cart


  To že jste člověk prokažte výběrem ikony Strom.


   To že jste člověk prokažte výběrem ikony Strom.